Dřevěné kostely České republiky

Úvod Mapa kraje Seznam kostelů Rok výstavby Odkazy Mapa stránek
Foto kostela

Kunčice pod Ondřejníkem
kostel svatého Prokopa
a svaté Barbory

Podkarpatský dřevěný kostelík zasvěcený sv. Prokopovi a Barboře stával původně v obci Hliňance na Podkarpatské Rusi. Vznikl na přelomu 17. a 18. století a v registrech obce Hliňanců je k roku 1735 zmínka o jeho opravě. Na Podkarpatské Rusi původně patřil Řecko-katolické církvi.

Do Kunčic pod Ondřejníkem byl převezen zásluhou ředitele Báňské a hutní společnosti v Ostravě Ing. Šebely. Ten měl jako řada jiných ostravských podnikatelů  ve Velkých Kunčicích, jak se tehdy Kunčice pod Ondřejníkem jmenovaly, výstavní letní sídlo – dnes penzion Karolína, naproti kostelíka. V roce 1928 zakoupil Ing. Šebela hliňanský kostelík, který byl již opuštěný a vyřazený údajně za 24 000,- Kč. Tuto částku bychom si ale mohli vyložit spíše jako poplatek za železniční dopravu, jelikož podle informací pamětníků Ing. Šebela za kostelík platit nemusel. Ihned jej nechal rozebrat, naložit na několik vagónů a převézt do Kunčic. Po nezbytné opravě některých částí byl kostelík znovu postaven. Rekonstruována byla i předtím zničená kostelní věž. V roce 1931 pak byl kostelík zasvěcen sv. Prokopovi a Barboře. Prvním, zde slouženým obřadem, byla svatba Šebelovy dcery s hrabětem Larischem-Monnichem.

Kostelíku dominují tři stupňovité věže – největší nad vstupem a nejmenší nad presbyteriem, které představují tři oddělené části kostelíka, jak určovaly liturgické předpisy. V Řecko-katolické církvi kněz sloužil mši ve svatyni, odděleně za dřevěnou ozdobnou, zvanou ikonostas. Závěsy se daly stranou, dvířka se otevřela, aby na kněze bylo vidět a mše mohla začít. V prostřední části kostelíka byl prostor pro ty, kteří již byli pokřtěni, v poslední části kostelíka, hned za dveřmi, byl prostor pro ty, kteří ještě pokřtěni nebyli. Nyní kněz slouží mši za oltářem, čelem k lidu. Dřívější svatyně – tzv. kněžiště slouží dnes jako sakristie, kde se kněz na mši připravuje. Kostelní loď je v podstatě čtvercového půdorysu a vrcholí pro nás nezvyklou pyramidální dřevěnou klenbou. Naproti široké kruchtě je bohatě vyřezávaný ikonostas se třemi vchody, který byl v roce 1992 opraven restaurátory z Prahy. Na ikonostasu jsou ikony řazeny do pěti pater. Nahoře jsou výjevy ze Starého zákona, pak jsou obrazy dvanácti apoštolů, ve třetí řadě jsou výjevy z Nového zákona, v další řadě pak patron kostelíka sv. Mikuláš, Bohorodička, Kristus-učitel a archanděl sv. Michael. Úplně dole jsou dvě ikony. Na první ikoně (vlevo) je Abrahám, který chce obětovat jediného syna Izáka. Na druhé ikoně je svatá rodina na útěku do Egypta před Herodem, který je chtěl zabít. Obraz na pravé straně představuje Boha otce a byl původně na hlavním oltáři. Ing. Šebela tento kostelík věnoval Okrašlovacímu spolku ve Frýdlantu nad Ostravicí, jehož byl předsedou.

 Přestože je kostel postaven z dubových trámů, ocitl se v průběhu 80. let 20. století v havarijním stavu. Původně totiž postrádal podezdívku a také dřevěná podlaha dosloužila. S velikými obtížemi bylo sehnáno odpovídající dřevo, vysušeno, přiřezáno a díky vynalézavosti místních řemeslníků a obětavosti lidí byl kostelík nadzdvižen, opatřen podezdívkou a spodní uhnilé trámy byly vyměněny. Vyrovnalo se tak naklánění této stavby. Náklady na opravu byly obdivuhodně nízké. Před 15 lety pak byla obnovena střecha. Bohužel ani tento kostelík se nevyhnul řádění lupičů – na podzim roku 1994 byly z kostela odcizeny nádherné obrazy sv. Prokopa a sv. Barbory (díla malíře Špillera, z roku 1893) a velký kříž s ukřižovaným Kristem. O rok později, tedy roku 1995, byl ukraden svatostánek.

FOTOGALERIE

 
Foto kostela

Kunčice pod Ondřejníkem
kaple Nejsvětější Panny Marie

U studánky se zjevila Panna Maria a voda ze studánky napomohla k uzdravení příslušníka rodiny Brázdových. Jako projev díků, nechal pan Ferdinad Brázda vystavět roku 1893 vedle studánky dřevěnou kapličku. Stavitelem byl pan Emil Christoph. Při stavbě byly použity trámy, které zbyly po stavbě nedaleké železnice v Kunčicích pdo Ondřejníkem. Histori nenabízí žádné prameny, co se týče oltáře, obrazů a vybavení. Víme bezpečně, že v období totality sloužila kaplička jako márnice.
Od roku 1900 byly v současném areálu lázně, a to až do 50. let, kdy byly lázně přeměněny na nemocnici. Po roce 1989 kaple přestala sloužit jako márnice a v létech 1995 – 2000 ji vedení Beskydského rehabilitačního centra zrenovovalo. Dne 17. 12. 2002 zvonařská firma Kadlec z Halenkova do věže kaple instalovala zvon jménem Richard o hmotnosti 64 kg. Větší finanční částkou na zvon přispěl známý slovenský zpěvák pan Richard Müller, který se v Beskydském rehabilitačním středisku léčil (zvon je proto pojmenován po něm).
Koncem roku 2002 začala v kapličce pravidelná duchovní správa, kterou zajišťuje farář z Čeladné. Díky vstřícnosti duchovního správce mohla být kaple vybavena liturgickými věcmi. Ostatní chybějící liturgické potřeby byly pořízeny z milodarů věřících.
V roce 2004 ostravský architekt pan Adler zhotovil do kapličky svatostánek zdarma, jako dík Panně Marii za dožitých 80 let. V únoru 2006 bylo pořízeno starší harmonium a pan Vrba z Kopřivnice daroval do kapličky nový lustr. Kaple je majetkem Beskydského rehabilitačního centra.

FOTOGALERIE

Předchozí kostel Obrázek kostela Další kostel
Tyto stránky vytvořil  Josef Šebetovský Copyright © 2007-2023